top of page

ENERGETSKI MENADŽMENT

Eneplus vrši uslugu energetskog menadžmenta koji predstavlja proces upravljanja energetskim performansama opštine, preduzeća ili konkretnog objekta, a obuhvata analizu postojećeg stanja, procesa nabavke i proizvodnje energije sve do njenog finalnog korišćenja.

Sistemsko upravljanje energijom predstavlja osiguranje kontinualne brige o efikasnsoti potrošnje energije i vode, a time i brige o zaštiti životne sredine.

Same tehničke mere bez uspostavljanja energetskog menadžmenta nisu dovoljne da bi se ostvarile procenjene uštede. Energetska efikasnost ili poboljšanja u energetici kombinacija su mera koje su vezane za tehnologiju, ali i za ljudski faktor.

Uspostavljanje i uvođenje sistema energetskog menadžmenta takođe podrazumeva i sprovođenje aktivnosti za edukaciju i podizanje svesti korisnika o važnosti racionalnog korišćenja energije. Ovakve aktivnosti dugoročno osiguravaju kontinuitet i uspešnost programa energetske efikasnosti

Ciklus energetskog menadžmenta prema standardu ISO 50001 podrazumeva sprovođenje sledećih aktivnosti:

  • Definisanje energetske politike firme u skladu sa njenim aktivnostima i potrebama za uštedu energije

  • Energetsko planiranje koje podrazumeva izradu akcionog plana ušteda energije (na bazi prethodnog energetskog audita)

  • Sprovođenje plana ušteda energije kroz sagledane i odobrene projekte

  • Kontrolu realizacije plana ušteda energije

  • Praćenje učinka sprovedenih mera

  • Primenu korektivnih mera u odnosu na neusaglašenosti i odstupanja u odnosu na planove

  • Sprovođenje internih provera kojima se verifikuje da je sistem energetskog menadžmenta dobro uspostavljen i da je u primeni.

bottom of page