top of page

PRIPREMA I PODRŠKA ZA JPP

ENEPLUS  pruža stručnu  pomoć javnom i privatnom sektoru u okviru poslova pripreme i realizacije projekata javno-privatnog partnerstva.
 

Potencijalnim javnim i privatnim predlagačima nudimo sledeće usluge:

  • Identifikacija i definisanje projekta uz razradu opcija

  • Analiza tržišta i odabira adekvatne lokacije;

  •  Izrada  predloga projekta JPP

  • Priprema projekta JPP (projektni tim, projektni plan i vremenski raspored);

  • Predtenderska faza (izrada dodatnih studija, detaljni nacrt modela JPP, odabir nabavke, Definisanje kriterijuma za odabir ponuda, izrada nacrta Ugovora o JPP);

  • Analiza rizika i finansijska konstrukcija

  • Izrada tenderske dokumentacije i sprovođenje tendera;

  • Energetska efikasnost u nabavkama.

Šematski prikaz mape puta od ideje do realizacije projekta javno-privatnog partnerstva – po fazama:

FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3
FAZA 4
Procena opravdanosti
primene modela JPP
Priprema i odobravanje 
predloga projekta
Postupak dodele
javnog ugovora i
tendera
Sprovođenje
projekta JPP
-definisanje prioritetnog
projekta
-procena opravdanosti
primene modela JPP
-detaljne pripreme
-predlaganje projekta i
dobijanje saglasnosti
-izbor privatnog partnera
-zaključivanje javnog ugovora
-upravljanje ugovorom
-naknadna ocena
bottom of page